Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
23 Apr

Carcassonne (Autres faits et moyens)

Publié par basilique saint nazaire  - Catégories :  #Clergé de l'Aude

AUTRES FAITS ET MOYENS


(Ce dexième factum, rédigé en latin et adressé par appel à la Cour de Parlement de Toulouse, est souvent la version, article par article et quelque fois mot pour mot, des faits et des arguments contenus dans le premier factum qui précède , adressé à l'évêque d'Alby lieutenant du Roy en Languedoc,contre ses propres décisions. Nous nous bornons a reproduire les articles de ce faclum qui ajoutent quelque chose aux faits et circonstances historiques déjà énoncés dans le premier de ces deux documents).

a Sbqoitur facta , ratinnes, média et contradicta, quee et quas.... producit in scriptis coram uobis spectabiles et metuendissimi D.D. curiam Parlameoti supremam in ciuitate Tholosaua sedente , tenentihus, pars procuralorum servientuni, iucolarum , manentium et babitatorum Ciuitatis Carcassonee , impetrans et actrix in hac causa , Litleras regias mul» tiplicatas, priuilegia, franchesias et libertates, per regiam serenitatem concessas, motu proprio.... adversus et contra consules burgi Carcassonae, et locorum de Tribusbonis et de Villamostantione...: tendens pars dictorum procuralorum... quod conclusiones petite eidem adiudicentur, declaraudo per arrestum et iudicium curis, dicte Ciuitatis Carcassonae cives , incolas, seruientes... esse, ac esse debere, exemptos... etimmunesa solutione et contributions quorumcumque iuuaminum, aidarum, subsidiorum, talliarnm, impositionum... indictarum et iudicendarum in hoc pressenti Francorum regno... pro bonis eorum mobilibus et immobilibus, vrbauis et ruralibus, per ipsos et eorum quemlibet tentis, pocessis, acquisitis et acquirendis , intra preeposituram dictes Ciuitatis , sed etiam vbique et vbicumque , in quacumque parte regni pressentis... nonqbstantibus quibuscumque ex aduerso allegatis , productis et deductis: tendens etiam pars memorata dictorum procuratorum Ciuitatis, quee quidem praelhensee Litteree regise, in cancellaria expedite , non tamen de certa scientia Régis, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto , die vigesima decembris , au Plexis se-eus Turoiï, per partem aduersam productae, et per fraudem... impetratee , de quarum tenore gloriatur pars aduersa , asserendo fuisse declaratum in vim editi perpetui, vt iam dicti habitatores dictée Ciuitatis tenebuntur contribuere in taliis pro eorum bonis extra prœposituram possessis: quibus Litteris...

nullus haberi debeat reepectus Ad fines igitur praedictos

et expensos .. pars prsedictorum procuratorum dicit, asserit et proponit quse sequuntur.

In primit igitur pnemittit pars dictorum procuratorum Ciuitatis Carcassonae

Item etoecasioue praedictorum ponitur hic vnum satis mirandum, quod tamen verum est, et pro notorio ponitur, quod non est homo viuens qui viderit vel audierit, videntem hominem vel audientero , nec scripto legerit, quod infrà dictam Civitatem aliquod horuicidium fuerit perpelratum, nec membri mutilatid, seu abcisio alicui facta, diuina protegente gratia, dictos ciues et habitatores causante custodia et polititia praedicta: sunt enim paucee ciuitates et pauciora loca in hoc regno , nec alibi forte, quse de tanto dono gratiee Dei possint dici insignite seu insignita.

Item

Item dicit quod propter guerras , seu auditum hostium et inimicorum D. nostri Régis et eius regni, vel aliam comitiuam gentium armorum preesentem patriam intrantium , tune augmentantur et quinque duplicantur , vel triplicantur excubiae nocturnœ et vigiliae diurnee.

Item quod ex praemissis apparent clarissime pcena et labor indefessus , paupertas , imô rêvera mendicitas dictorum ser-, uientum et aliorum dicte Ciuitatis, quas patiuntur ad causant dicta? custodiee ; vix enim possunt attingere quadragesimum annum conlinuando custodiam pnvdictam, excubiatores preedicti, attentis frigoribus et caloribus secundum cursum temporum, et aliis calamitatibus ingruentibus quas patiuntur: sunt enim pauperes in bonis fortunée modicum abundantes , et pauperiores salute et sanifate, et hœc sunt notoria.

Vnde metuendissimi D.D. facta remonstratione de dicta Ciuitate Carcassonae, eiusque scitu , statu ac custodia , scirc libeat qualem recompensam consequuntur de preedictis laboribus, dicti sacri palatij Principis custodes : est itaque verum quod quilibet de dictis seruientibus habet et habere consueuit singulis annis , de vadiis , viginti duas libras sex decim solidos et tresxlenarios turonenses; quas assendunt pro die ad quindecim denarios paruos turonenses; et licet respectu laboris , et penoe recompensa salarij et vadiorum praedictorum sit tenuis et modica , nunquam tamen dicta custodia cessauit et cessât, imo fit sine interruptione

Item et hac consideratione moti, dicti retrodicti principes, Francorum Reges , pro eo quod dictus numerus centum et decem seruientum , non sufficiebat ad custodiam dicte Ciuitatis , nisi alias per habitatores,eorum labori nocte ac die impendendo subueniretur, et vt dicta Ciuitas populata , habilata et custodita remaneret... ipsi illustrissirai Principes... plura et diuersa priuilegia.... eisdem seruientibus et habitatoribus indulserunt et tribuerunt.

Item quod propter dicta priuilegia . Ciuitas prasdicta fuit et est compelenter populata .. quia nisi dicta priuilegia fuissent et essent in dicta Ciuitate , nulli aut paucissimi essent habitantes , corn ibidem pauci intrent, nisi ad causam curioe praesidialis; nec sunt ibidem nisi canonici , pra?sbiteri, notarij, aut seruientes , ac pauci alii inenlae : nullus enim mercator , aut homoalterius miiiisterij, vix viuere posset in eadem Ciuitate , etiam cum priuilegiis preedictis. #

lit ni

Item nec est reticenda iIla mémorise digna historia , Karoli magni qui deuictis Sarracenis , eo applicalo in Crassa congédiauit suos , rogans Abbatem et suos , vt bene se haberent et ordinem obseruarent ; et cum circà preemissa intenderet, superuenerunt nuncij dicentes quod Marcilius Sarracenorum rex et Almasor de Cordubii, cum infinita equitum et peditum multitudine obsederant Narbonam et totam terram destruebant: quod audiens Karolus très centos nunlios cum suis literis anulo suo sigillatis,a<l partes diuersas christianitatis misit, petens snecursum : ipse tamen Karolus ad dictam Ciuitatem Carcassonee se retraxit, quem Episcopus honorifice et cum magna soleinnitate rocepit; et infrà paucos dies venerunt Vascones , et alii qui Uni équités quam pedites fuerunt septuaginta millia, cura quibus inuasit Marcilium, quem deuicit, et sic, Domino faciente, Sarraceni succubuerunt, vt iuquit çronica (1): quare Ciuitas Carcassonee, quam cum indefessis laboribus vt dictum est suprà, conquisiuerat, tune et post tempora preedicta fuit, est, et erit admodum necessaria; Qua de re, taoquam pupilla oculi est custodienda, cuius custodes in suis priuilegiis non debout impugnari. Item

Item meluendissimi D.D. dubium non est quin omues seruientes et habitatores preedicti, Ciuitatem prœdiçtam dimittere cogerentur, si bona eorum franquia in locis preedictis non habereut, quia omnes , pauci excepti, qui ex practica curiœ D. senescalli lucrantur, sunt pauperes, quoniam mereanciae , fori, nundina?, vel alia lucra, in Ciuitate preedicta non exercentur, seu acquiruntur, propter custodiam et labores, ac alias seruitutes ante dictas : estque extra iter pubiicum situata , oec in illam intrat quis , nisi sciatur vnde est, quid acturus est, et cum quo; et quia est in limitibus regni situata, majori et vtiliori custodia iudiget, et per consequens de iure quo ista patria regitur magis débet esse priuilegiata et babita eiusdem quam partes aduersee.

Item quod dicta Ciuitas Carcassonee, seruientes garnisionis et incola? eiusdem fuerunt quicti, liberi et exempti a contribuendo in redemptione personarum tain B. Ludouici quondam Francorum régis apud Sarracenos pro sustentatione fidei catholicee, quam bonae mémorisa D. Johannis etiam quondam Francorum régis, in Anglia , captorum , ac etiam a contributione dotis constituere D. Isabelli de Francia, bliee régis Francorum, matrimonialiter conlocatee cum rege Angliœ , et ita fuit pronunciatum

Item

Item quod dictus D. noster Rex et eius officiarij, nunquam fecerunt, nec consueuerunt facere receptam de dicta Ciuitate Carcassonee, nec de bonis ciuium preedictorum, quantum tangit tallias preedictas; nec in registris regiis , aut aliis libris receptarum cuiusvis alteriùs receptornm , nunquam fuit repertum quod dicta Ciuitas, seruientes et habitatores eiusdem aliquid soluerent, seu contribuèrent in talibus indictionibus seu taliis , pro bonis eorum ubicumque possessis.

Item

Item quod Ciuitas Carcassonee et ciues praedicti non sunt sub potestate aliquorum dominorum Genoralium ; quinimo suut séparait a quibuscumque commitatibus, eorumque consiliis et tractatibus quibuscumque; et in factis et actibus eorum non vocantur etiam trium statuum linguee Occitaniee; quare concludi potest necessariô , quod assistentes in dictis cousiliis Dequeunt dicti seruientes obligare , pariter nec habitatores.

iij Chronique de Philomène, légende fdbulouse.

Item quod dicti seruientes et habitatores dictée Ciuitatis , qui nunc sunt et qui retrolapsis temporibus fuerunt,suis successiue temporibus , suut et fuerunt m vsu , possessione et saysiua.... de non soluendo aliquas collectas, seu subcidia regia, pro bonis eorum , tam infrà praeposituram , quam extra , sitis tam in burgo Carcassonee , de Tribusbonis , de Vil— lamonstantione , a tanto tempore citrà quod sufricit et sufficere potest ad bonos vsum , possessionem et saysinam , seu quasi, acquirendara.... a tanto tempore citra quod excedit hominum memoriam, scientibus et videre valentibus consulibus opponentibus et partibus aduersis.

Item quod preemissis priuilegiis nonobstanlibus

consules et aduersarij dictée Ciuitatis quaudam tradide

runt requestam R. in Christo patri D. Albiensi episcopo.... contra Procuratores dictée Ciuitatis, narrantem ordinationes regias Rolhomagi factas , per quas priuilegiati et non priuilegiati debebant compelli ad contribuendum et in dictis taliis, potissime illi de dicta Ciuitate diuites et potentes, et omni die acquirentes bona ruralia , etc.

Item quod dicte inciuili requestee.... dictus D. Albiensis non debebat obtemperare : attamen , non vocatis, minusque auditis procuratoribus Ciuitatis , nec visis priuilegiis , .. .aliquam tulit ordinationem , quae fuit appellatione suspensa et clausa manu virtute literarum regiarum exequtarum per magnificum virum Ludouicum Luilh- (Luilhier), consiliarium regium in prœsenti Parlamenti curia, de quibus suo loeo , inlrà , Jatiùs dicetur.

Item

Item metuendissimi Domini, ad ostendendum quod priuilegia preedicta se extendunt ad bona dictorum priuilegiatorum , ac ubique sita extra preeposituram, est sciendum quod dicta preepositura a parte Burgi non durai, vt notorie videri potest, nisi vsquc ad médium pontis lapidei siti inter Ciuitatem et Burgum ; et ab aliis partibus confrontatur cum terminalibus de Cabanaco , de Coffolento , de Tribusbonis et nonnullorum aliSrum locorum circumuicinorum: quae quidem preepositura in omni circumgiratione est bene modica et quodamodo infertilis quoad blada : nam reuera singulis annis decem domus dictée Ciuitatis iu qua sit familia, nesciret vi-» uere de blada excreto in dicta preepositura; si sic decem domus non possunt viuere, de quo viuent trescentee domus restantes : et idem dicendum de recollecta vmi et maxime: nam in facto ponitur quod si preepositura tota diuidatur in très parles , duas de dictis partibus preeposilurœ preedictee, tenent et possident hahitatores burgi Carcassonee et aliorum locorum circumvicinorum : quanta sit ergo malitia partis aduersse contra Ciuitatem placoat aduertere!

Ittm

Item metuendissimi Domini, pro Deo , aduertere

dignemini ad intentionem peruersam partis aduersee , nam reverà omnia bona quee possidentur per seruientes et habitatores Ciuitatis in dicto Burgo et territorio eiusdem , non suntsubiecla pro taliis ad duodecim libres; Dec in Villamonstantioue ad sex libres; cùm non sit nisi vnus seruiens gamisionis qui in Villamonstantione bona possideat, videlicet An thonius Cepian ; et sic ista dua loca seu habitatores ejudem non debent recipi conquaerentes pro lam modica re , quia quilibet dictorum habitatorum non potest soluere denarium facta extimatione ad solidum et libram , uec quartam partem Oboli.

Item et respectu loci de Tribusbonis est sciendum quod et habitatores dictée Ciuitatis tenuerunt et possiderunt bona et prœdia , ruslica et vrbana , in loco et terminalibus eiusdem loci, libéra et franca a quocumque iugo talliarum , quas non reperientur umquam fuisse , nec esse, de antiqua contributione , quia non est homo viuens qui viderit contrarium; et suntaliqua a quadraginta annis et citià acquisita , de quibus fit aliqua quaestio , mota eorum dominis Generalibus, de qua infrà dicetur.

Item et si fiât débita peraequatio omnium bouorum praedictorum, bona praedicta non erunt, nec possetit dici subiecta pro tallis vitra suinmam triginta uel quadraginta librarum, habendo respectum ad tempus pressens quod talliœ augmentantur.

Item et pro constanti ponituripsa rei veritas quod bona habitatorum Ciuitatis extra praeposituram Ciuitatis Carcassonae, facta vera extima, vbicumque sint, non possuntdici subiecta ad soluendum pro taliis centum libras turonenses.

Item metuendissimi Domini placeat aures veslras accommodare ad pra?dicta.... si enim auxiliantur de ceDtum libris pro custodia Ciuitatis D. nostro Régi, auxilium est bene modicum , cum ipse D. Rex de suo proprio doruaynio, duo mille et quingenta libras et vltrà , largiri consueuit, nisi a paucis annis citrà , causantibus necessilatibus quae contigeruut

Item prœteritis annis , ipsi habitatores burgi Carcassonae , multa lucrati suut sub colore priuilegij dictae Ciuitatis, in congregatioue trium Statuum remonstrando, mendaciter (amen, quod in burgo et diocesi Carcassonae, habitatores dictae Ciuitatis infinita bona possidebant non subiecta talliis propter priuilcgia, et quandoque detrahebantur de quota dictœ diocesis mille , et quandoque duodecim centum librae , et quandoque magis et quandoque minus, licet reuerà bona dictorum priuilegiorum , tempore prœdicto , ubicumque extra praeposituram sita, non debuissent collectisari ad triginta libras pro anno

Item

Item et postquam dicti seruientes et habitatores, pro securitate patriœ et conseruatione Regni, habent custodiam eiusdem Ciuitatis in extremitatibus eiusdem regni, in qua debent facere residentiam continuam , necessario concluditur, quod dicti seruientes et habitantes sunt instiluti et reducti ad instar et simililudinem militum limitaneorum : qui quidem limitanei etiam de iure scripto , propter eorum praedia non soluunt, sed vniuersas possessioDes suas ab omni onere census ettri

buti, aliarumque functionum, habent et possident immunes, libéras atque francas, vt 1. tf. in princ. de fini, limitro. Ii°, xj«. Item

Item Donobstat cùm dicitur in duodecimo articulo , quod sexdecim anni effluxerunt, fuit mota lis in curia dominorum Generalium , et in tantum processum quod per iudicium eorumdem fuit dictura , dictos seruientes et habitatores debere contribnere in taliis,

Ad quod respondetur quod si de praedicts appareat, clam m est quod dicti domini Générales nunquam viderunt dicta priuilegia; et sic non potuerunt bono modo procedere , vt praetenditur: quitquit sit arrestum praetensum fuit suspensiuum, donec et quousque ex" ( exhibita?) et data cautione de restituendo solutum , si appareat indebite solutum, et dato quod soluerint, fuit per modura prouisionis et cohactae....

Item

Item parles aduersee de dictoarresto non curaverunt, sed alios judices impetraverunl; videlicet D. de Chaluoio et D. episcopum Aibiensem, locum tenentes générales in partibus Occitanis , vt pars aduersain suis scriptis fatetur : ad quod respondetur quod a processis per dictum D. Aibiensem fuit appellatum , et sibi clausa manus per magnificum virum magistrum Ludouicum Luillier, comissarium ad hoc depulatum, consiliarium curiee prœsentis , vt ex productis clare constat.

Item

Item nec obstant deducta ex aduerso in vigesimo primo articulo , in eo quod dicunt quod esset valide praeiudiciabile toti patrie, si habitatores dictao Ciuitatis essent liberi, quia diuites et potentes in dicta Ciuitate se retraitèrent , vt solutiones denariorum regiorum evitareut etc."

Ad quod respondetur quod habitatores Ciuitatis Carcassonae non consueuerunt contra denarios regios taies fraudes nta

chinari; Et cùm dicitur quod génies trium Statuum

molu propi io se traxeruntad dictum D. nostium Rcgem et de praemissis ipsi informarunt.etc*. Ad hoc respondetur quod gentes trium Statuum linguae Occitanaj, non aduertentes ad latentes incidias dictorum de burgo Carcassonae, signanter magistrorum Pétri Boerij et Joannis Bareti , licentialorum Carcassonae, qui vitra mille et qninqungititas libras habuerunt pro eorum laboribus a pauperibus palriie prœsentis, instigarunt dictam impetrationem Keri ; vnde dato quod habitatores Ciuitatis tenerentur ad tallias , ta m en faclo vero extimo , de viginti quinque annis ab habilatoribus diclas Ciuitatis patria non habuisset tantum , quantum illi oauillose extorserunt....

Item

Item parsaduersa impungit dictis seruientibus et habilatoribus varios excessus ; et ipsi sunt qui faciunt et committunt eosdem, et habitatores dictae Ciuitatis praedantur, .. .capiendo animalia aratri et vtcucilia quœcurnque magni praelij, pro modica re deberi prœlenta.

Item et pro Deo, aduertat Curia ad malitiam partis aduersae,

quas post aliquos preetentosexcessus.iu vigesimo sexto articulo suorum contradiclorum, non erubescit dicere, quod in dicta Ciuitate vigiliae diurnae et nocturnae non liunt; et quod sunt solum viginti quinque partem aduersam faoientes, qui sunt notarij et polentes , et qui multa acquirunt in locis prasdictis, etc"; et licet in superioribus sit sufficienter responsum, adhuc tamen refîricatur in pressenti, quod custodiee diurnse et nocturnes, et per consequens dictte vigiliae fiunt, et fieri consueucrunt in dicta Ciuitate, qualibet die et qualibct nocte, et exactissiniae excubias.... circà quam custodiam vacant et intendunt seruientes garnisionis et habitalores dictas Ciuitatis , tempore calido , frigido , geloso etpluuioso, et alio quocumque ; impungere ergo dictas Ciuitati, seu seruientibus et habitatoribus eiusdom quod dicta custodia non fit, imponitur eisdem crimen capitale et reputantad magnam iniuriam , de qua in praesentiarum prolestantur.

Item et cum dicitur quod non sunt nisi viginti quinque partem facientes in bac causa , etc." retorquetur in ipsos

consules burgi Carcasrsonae, quia hic processus inchoatus est per supradictos très pratiquantes , de Sancto Andréa, Boerij, Barreti, qui loco contributionis in taliis exigunt in tribus partibus pro scripturis consimiles magnas peccuniae quantitates, et fouent hanc litem , et passim habitatores Burgi maecanici dietim incomputis , murmurant contra dictos consules , de prosequutione liuius causas.

Item et cum dicitur quod illi sunt diuites, potentes,notarij, firmarij, et plura bona acquirenles in locis preedictis, etc.". Respondetur verum esse quod aliqui seruientes et habitatores sunt notarij et firmarij tabularioiura curies prœsidialis Carcassonas; sed quod sint diuites burgienses Carcassonas et alias partes aduersae longa est distautia; quicquid sit, contentantur de bonis a Deo collatis , et eisdem satis est satis; et cùm dicitur quod multa acquisierunt et acquirunt etc. Respondetur quod centumanni praeteriere quod nullus de Ciuitate in burgo Carcassonas, in Villamonstantione et eorum terminalibus acquisiuit, non dicamus vnam domum , sed vnicam casulam, siue cabanam, nec terras petiam , titulo proemptore ; vnde ad ista mendaciter scripta ex aduerso placeat rurias non attendere.

Item pro certo, non est aliquis habitator Ciuitatis qui posset largin viginti su ta ad emendum vnam domum.

Item sialiqua possidentur per habitatores Ciuitatis in Burgo, hoc esse potest uon titulo oneroso , sed lucratiuo, veluti pro donato , pro legato , vel ex successioue

Item et cùm subiungitur contra veritatem tamen, quod ex'cubias fieri faciunt per conductiuos etc" quia reuerà nullus admittiturad custodiam diurnam , nec nocturnam , nisi sit seruiens garnisionis , vel habitator Ciuitatis et iuratus , et non famuli, vel vagi homines , vt falsô asseritur.

Item cùm subiungitur quod dicti seruientes habent vadia verum dicunt; nam vadia cuiuslibel seruientis sunt viginti duae librae sexdecim solidi, quatuor denarij; et sic pro qua

t. V.

libet die , quindecim denarij parui turonenses : tamen duo fere lustra praeteriere , vadia praedicta non fuerunt soluta integraliter ; nec pro duabus partibus , terminis consuetis ; sed partes aduersao hajc ponunt in derisura , et praemissa considérantes, confisi de pauperlate dictorum civium.guerra etiam vehementiùs incalescente partibus in istis , dictam Ciuitatem magis ac magis tribularunt, quod non est siue sinistra suspitione, vnde hic sint repetita contenta supra in centesimo ararticulo.

Item

Item et vt praemissa clarius liqueant, est verum quod non est nisi vnus habitator Ciuitatis, et vnus de seruientibus tubicinatoribus eiusdem, videlicet Anthonius Cepian, qui in dicto loco de Villamonstantione non possidet vltrà quatuor vel quinque praedia , tam rustica quam vrbana , et si iusta peraequassio fieretad modicum teneretur ; et in dicto loco de Villamonstantione , dictus magister Bertrandus de Sancto Andréa tenet fere tertiam partem totius lerritorij, et nihil, aut modicum soluit

Item sed vnnm est quod restât ostendendo malitiam

partis aduersas: dicta enim pars aduersa noluit videre dominum Bertrandum de Sancto Andréa , dominum Thomam de Bogia, et magistrum Johannem Terrenj habitatores burgi Carcassonas , qui très soli plura bona subiecla talijs possident quam média pars habitatorum Ciuitatis , et tamen illi nihil soluunt preetendentes se priuilegiatos ad causam officij inquisitionis haereticas prauitatis, nihil soluunt nec soluere consueuerunt, licet de nihilo seruiant, quia diclum officium înquisitionis non est in vsu praesentj.

Item

Item quod illustrissimi retrô principes Reges Francis vltrà prasdicta vadia dictis seruientibus assignaia, prouidobant, seu prouideri faciebant abundanter quolibet anno , dictam Ciuitatem, antiquo tempore , de blado, vino , oleo, lardo et alijs necessarijs victualibus : quae quidem victnalia reponebantur et recondebantur in orreis regijs specialiter ad hoc deputatis, pro necessitatibus custodientium dictam Ciuitatem et pro prouisione eiusdem; quae omnia hodie cessant; et si dicta Ciuitas in priuilegijs preedictis tribuletur, nuuc sequetur depopulatio, quia nullus posset in eadem viuere ; ex quo posset sequi irreparabile nocumentum; sunt enim plures hodie in eadem Ciuitate qui mendicaut, prout iii/iorium est et manifestum

Item et per praemissa euacuantur contenta in quadragesimo primo articulo partis aduersae , cùm dicitur quod dicta priuilegia non fuerunt verificata per dominos Générales finantiarum; quia in superioribus est sufficienter remonstratum quod Ciuitas et oiues preadictj non sunt tenore dictorum priuilegiorum bene inspecto

Item et cùm dicitur ex aduerso in quadragesimo secundo articulo quod dictj seruientes et habitatores, sub colore dictorum priuilegiorum , atraxerunt loca de Monterolundo , de

48

Sancto Martino et de Montelongo etc", quod caret omnimoda veritate: nam Joca preedicta sunt de ressorto dicta; Ciuilatis, distanlia per quartura leucse a dicta Ciuitate, et duo vel très habitatores de Sancto Martiuo et de Monterotundo , eorum principalem mansionem et excubias faciuiil iu dicta Ciuitate: sed illi de Burgo maliciose uon verentur manu srmata deprasdari facere et pilliare sub colore dictorum talliorum regiorum , et nouissiine ante festum Pentecostes, postquam quidam Michaël de Pondère {Ou Poix) notarius, qui prosequitur huiusmodi negotium in fauorem dictorum de Burgo, rediit de Tholosa , mandauit ad dicta locata septem vel octo ribaldos, qui animalia aratris dictorum pauperum bominum disiunxerunt , et pannos etalia vlencilia domus subripuerunt et post verberationes mulieribus factas, absentibus eorum viris , etcùm prsemissis, non teclii via , sed per deuia incedendo, se retraxerunt infrà diclum Buigum , more praedonico , et quacumque iuslilia cessante : ad qute placent Curiae

Item quod prsemissis bene consideratis, nonobstant ex aduerso graffata, quin priuilegia praedicta debeaut legi , registrari et publicari ad eti'eclum contentorum in eisdem. Hem

Et Sic Concludit pars dictorum procuralorum et actorum, iuxta lines alias in suos litigatos, electos et requisitos. .. peteudo damna, interesse , et expeusas. »

(Suivent les Lettres du roy Charles VIII, en date Baljacip), du mois de novembre 1485, adressées au comte de Clermont et à l'évêque d'Alby, par lesquelles il fait droit aux réclamations des sergens et habitans de la Cité de Carcassonne , et les confirme dans tous les privilèges à eux accordés par les rois ses prédécesseurs, dont il vidime et transcrit les Lettres que nous avons précédemment reproduites à leur date. — v. ci-dessus : ad ann. 1263, Juin; - 1364 : - 1368 ; - 1369 ; - 1407 , Février ; -1408, Avril , -1418, Novembre 23; - 1443, Mars;

- 1461 , Mars; - 1474 , Novembre 25; - 1478, Août 17;

- 1480, Mars 21).

attendere.

1490. — Liure des Reconnoissances de la Cité, écrites en 27 feuillets parchemin , commançant par la commission de MM." les Trésoriers généraux de France, du 28 d'auril 1489. La première reconnoissance estant du II de feurier 1496 , et la dernière consentie par Tonias Fabry autrement Norman , du 21 d'octobre 1497 (doat. Vol. Ccliii. fol. 651.).

1500, Janvier 28. — Lettres de Rernard de La Roque escuyer, seigneur de Roberval et connestable de Carcassonne , contenant le rollc des citoyens sergens et habitans de la Cité et preuosté de Carcassonne , au nombre de dix-sept cens , comprins les gens d'église et autres , fait par le dit connestable du mandement du visiteur des gabelles au siège dcNarbonne (doat. Vol. Liv. fol. 288. Archiues de l'Hostel de Ville de la Cité de Carcassonne.).

< Bernard de La Roque escuyer, seigneur de Robertual, maistre d'hostel ordinaire du Roy nostre sire et son connestable de Carcassonne , à tous ceux qui ces présentes Letres verront salut : sçauoir faisons que auiourd'huy date de ces présentes, du mandement de vénérable personne messire André Poyteuiu licentier en loix , lieutenant du visiteur di-s gabelles au siège de Narboune et commissaire en cette partie, député par très redouté seigneur Monsieur le général de Languedoc, pour J'eUect de sa mission,et au pourebas el requeste des procureurs de la dite Cité, assemblés en nostre maison de la connestablerie , par douant nous ou nostre lieutenaut dessous escrit, les citoyens sergens de garnison , manatis et habitans de la dite Cité et preuosté,ou la plus part d'jceux, et nommément l'un après l'autre appeliés par le rolle de la garnison de la dite Cité, les présens ont reuellé et dénombré

eux, leurs gens et famille estant sous leur charge et dépense; et auec eux auons fait sommaire apprinse du nombre des personnes estans à la charge et dépense des absens. et le nombre d'jceux auons couché particulièrement par roulle extrait de la dite garde , après les noms et surnoms des dits habitans , lequel roulle auec la déclaration des dits habitans auons à ces présentes , sous le sceau de nos armes , ataché; par lequel faite uraye calculation , auons trouué les dits habitans, comprins officiers , gens d'église et autres , monter en nombre vniuersel de dix-sept cens personnes, ou enuiron. En témoin de quoy auons fait faire ces présentes Letres certificatoires par le notaire dessous escrit, et jcelles sceller du dit sceau , le vingt-huictième jour de januier l'an mil cinq cens. El plus bas : « De dicti Domini mei licentia et mandate, P. Russi (de Doux) locumt„; P. Mercaderij not. »

1315 fc'trcà). — Firman de Soliman II, empereur des Turcs, en faveur du commerce de la Cité de Carcassonne (resse : Histoire des Antiquilez de Carcassonne. pag. 220.).

■ Du règne de François premier, le prcuost et conestable de la Cité de Carcassonne ayant esté enuoyé ambassadeur deuers sultan Soliman , empereur des Turcs , ce grand prince s'informant du conestable, de Testai et de l'importance de son gouuernement, il fut si rauy d'admiration après le récit des franchises et immunités des Morte-payes et habitans de la Cité de Carcassonne , qu'il luy en fil expédier acte pour la seureté el liberté du traficque et commerce , passages et pays majeur du Leuant. Les articles en furent écrits en lettres d'or et signez par le Sultan , et dont j'ay vne copie en françois, dont la teneur est telle.

(1) « Sainct, sacré nom, très haut, habitation des Roys ... .du inonde , etc.

« Ie qui suis roy des roys , seigneur du peuple et des princes de la face de la terre, donnateur des couronnes de la mer blanche et noire, des pays de la Grèce, Asie, Arabie et autres pays que auec nostre très haut empereur et roy soultan Soliman et nostre victorieuse espée sout conquis, la court de nostre résidence qu'est l'apuy des iustes et très grand ordre qu'est soubs nos mains, lequel est lieu de seuretè pour les roys du monde et des autres peuples qui cheminent à l'entour de lui.

« Enlre les grands princes de la religion des inhumens les plus grands princes chrestiens , le maieur l'Empereur de France François roy, duquel soit auec tout bien et prospérité pour luy, honnorez seigneurs des guerres et grands seigneurs de la nation de Nazareth, Bernard de Rupe, capitaine et conestable , seigneur de guerre (2), matians et habitaus de la Cité de Carcassonne, nous a faict entendre que l'empereur de France son maislre luy a donné vne Cité , Carcassonne , ville de franchise, par toute la terre et par toute la mer demeurons francs et quites de tous péages, ports, pontanages, droict de fourane, que autres , soit par l'amitié du commerce et trafique la France est libre , instant est fondé de temps en temps et de père en fils, soubs la bonne foy escrit et parfaite amitié, intelligence de deux seigneurs grands empereurs, qui

(1) Ce texte, souvent décousu, paraît être une traduction mot pour mot, d'un firman en langue turque, que le traducteur ne comprenait que trfs-imparfaitemcnl.

(8) François I" commença à régner en 1515, et Bernard de Rupe (de la Roche ) fut conestable de Carcassonne de 1500 à 1518.

ont permis le libre passage à leurs grands galions et nauircs et autres vaisseaux de France , et soubs leurs bandières et non comme Geneuois, Cicilians et Vénitiens, ei autres marchands portant leur marchandise , ne leur donner aucun empeschement ausdits marchands, ni à ceux de la Cité de Carcassonne leurs vaisseaux et marchandises. Est mandé à mes seigneurs, sclaues nous pays, citez, ports et avres, et à nous très hauts commandemens, laisser passer et repasser les diis marchands de la Cité Carcassonne, portant le priuilége que leur maistre leur a donné soubs le nom du capitaine et conestable de la dite Cité . portant leur bandière, que a nul ne soit donné fâcherie empêchement, requérant les dits seigneurs de guerre, et par mesme moyen que Jes idées hautes capitulations et commandement, tant vieux que nouueaux, que a'uparauant et du temps de feu mon père sultan Soliman rov, a qui Dieu pardonne, fasse miséricorde et colloque eu paradis, ont esté concédez aux ambassadeurs du dit empereur de France, et à leurs conseillers et interprètes , marescliaux et autres, obseruez; et nous estant en nostre très heureux siège grandissime, comme auons chose très agréable les auons acceptées , peuuent venir en tout temps et liberté par tous nos pays , citez , ports etaures, les dits galions, navires et autres, leurs personnes, argent, marchendises : si par auenture la mer , la fortune leur aporteroil quelque domage et autre besoin , voulons que ceux qui se treuueiont présens comme gens de nos vaisseaux impériaux leur doni;eiit tout secours , ayde, patrons, capitaines, obseruent en honneur, leur faisant, auec leurs deniers, auoir chose nécessaire , et ne leur donner aucun empeschement tant venant que s'en retournant. »

 

Commenter cet article

À propos

Passionné de généalogie, d'Histoire de France, de royauté et de religion